Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Zeegraskartering

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

servicedesk-data@rws.nl

Externe links

In deze dataset vindt u gegevens over locaties waar zeegras groeit. Zeegras is een belangrijke graadmeter voor de ecologische toestand van intergetijdengebieden en een kwaliteitsindicator voor zoute wateren.

De dataset bevat kaarten uit de Zeegras-database. Het betreft de vlakken van alle groeiplaatsen van Groot zeegras (Zostera marina), Klein zeegras (Zostera noltii) en Snavelruppia (Ruppia maritima) in de Nederlandse intergetijdengebieden.

De Zeegras-database bestaat uit de volgende soorten gegevens:

  • locatiegegevens (coördinaten en gebiedsgegevens);
  • bedekkingspercentages van Zostera marina (Groot zeegras), Zostera noltii (Klein zeegras) en Ruppia maritima (Snavelruppia) per raster van 20 x 20 meter;
  • de biomassa van Zostera marina, Zostera noltii en van beide soorten zeegras samen per raster, berekend volgens de formule y = 0,87 x; waarin x de bedekkingspercentage en y de biomassa in gram asvrij drooggewicht per m2 zijn;
  • bedekking en biomassa van Zostera spec. in oude karteringen waarin beide zeegrassoorten niet zijn onderscheiden.

De database is samengesteld uit twee soorten bronbestanden:

  • gridbestanden die zijn ingewonnen m.b.v. de rastermethode;
  • vergridde bronbestanden: bestanden die zijn ingewonnen volgens de vlakkenmethode en voor invoering in de database zijn omgezet naar gridbestanden.

Zeegras is een belangrijke graadmeter voor de ecologische toestand van intergetijdengebieden en een kwaliteitsindicator voor zoute wateren. Op en in zeegras leven namelijk organismen die als voedsel dienen voor vogels en vissen.

Veranderingen in de verspreiding van zeegras worden ook gerapporteerd aan de Europese Unie in kader van de Kaderrichtlijn Water.

Zie voor meer informatie over zeegraskartering de website van Rijkswaterstaat.