Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Habitats en biotopen

Geografische gebieden die worden gekenmerkt door specifieke ecologische omstandigheden, processen, structuur en (leven ondersteunende) functies die fysiek de daar levende organismen ondersteunen, met inbegrip van volledig natuurlijke of semi-natuurlijke land- en wateroppervlakken, onderscheiden naar geografische, abiotische en biotische kenmerken.

Habitats en biotopen Habitats en biotopen

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [3]

Ecotopenkaart Rijkswateren

Ecotopenkaart Rijkswateren

In deze dataset vindt u de ecotopenkaarten van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied.
Volledige beschrijving
Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

In deze dataset vindt u de conceptkartering van de habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden.
Volledige beschrijving
Mossel- en oesterhabitats

Mossel- en oesterhabitats

In deze dataset vindt u het areaal mossel- en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Van elke gebied is bekend of het een oesterbed, een mosselbed of een gezamenlijk bed is van oesters en mosselen.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets