Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Administratieve en sociale overheidsdiensten uit de Basisregistratie Handelsregister (NHR)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

Deze dataset toont de administratieve en sociale overheidsdiensten zoals die staan ingeschreven in het Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel.

Het Handelsregister (NHR) is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register.

Deze dataset bevat onder andere de locaties van algemeen overheidsbestuur (bijvoorbeeld gemeentehuis), brandweer, politie en sociale werkvoorziening. Per locatie is de soort overheidsdienst bekend en de adresgegevens. Deze dataset is nog niet geharmoniseerd.

Voor INSPIRE worden alleen de administratieve en sociale overheidsdiensten uit het NHR ontsloten.

Zie voor meer informatie de website van de Kamer van Koophandel.

Een goed voorbeeld geven we graag

Heeft u deze dataset ook gebruikt? Laat het ons weten!
Afstand als criterium in een grensregio?

Afstand als criterium in een grensregio?

Afstand wordt met enige regelmaat als beleidscriterium gehanteerd. Zo hanteren gemeenten een afstandscriterium voor coffeeshops ten opzichte van scholen. In Nederland is het vergelijken van deze gegevens niet heel eenvoudig. Nog moeilijker is dit voor grensgemeenten. INSPIRE kan hierbij helpen.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/afstand-als-criterium-een-grensregio
Inzicht in woongenot en voorzieningen

Inzicht in woongenot en voorzieningen

WoonZorgWelzijn Verkenner (WZWV) is een instrument dat de vraag naar en het aanbod van wonen, zorg en welzijn letterlijk in kaart brengt. De WZWV combineert gedetailleerde lokale gegevens over bijvoorbeeld woningvoorraad, voorzieningen aanbod, locaties en capaciteit met gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties (BAG, GBA) en landelijk beschikbare achtergrond kaarten (wegennetwerken, buurt/wijkgrenzen e.d). INSPIRE draagt bij aan het gestandaardiseerd beschikbaar zijn van deze gegevens.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/inzicht-woongenot-en-voorzieningen