Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

Verwijzingen

Contact

rivm.nl

Externe links

Deze dataset bevat de jaargemiddelde cijfers voor de luchtkwaliteit voor het kalender jaar 2012. Het betreft de verplichte luchtkwaliteit elementen uit de EU-richtlijn 2008/50/EG Luchtkwaliteit:

 • Koolstofmonoxide (CO)
 • Ozon (O3)
 • Stikstofoxide (NO)
 • Stikstofdioxide (NO2)
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Ammoniak (NH3)
 • Benzeen (C6H6)
 • Fijn stof (PM10)
 • Zeer fijn stof (PM2.5)
 • Arseen (As)
 • Cadmium (Cd)
 • Lood (Pb)
 • Nikkel (Ni)
 • Benzo[a]pyreen (b-a-p)

Naast het jaargemiddelde van de diverse componenten per meetlocatie wordt er ook informatie weergegeven over het aantal metingen waarop dit jaargemiddelde is berekend. De gegevens zijn gemeten door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM op diverse meetlocaties verspreid over Nederland.

Luchtverontreiniging is schadelijk voor mens en natuur. Het RIVM schat dat er jaarlijks een paarduizend Nederlanders enkele maanden eerder overlijden als gevolg van luchtverontreiniging. In de natuur is luchtverontreiniging een bedreiging voor de diversiteit aan plantensoorten en dieren.
Daarom is het belangrijk om de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken en de luchtkwaliteit jaarlijks te monitoren.

De jaargemiddelde cijfers voor luchtkwaliteit kunnen gebruikt worden in relatie tot: de bevolking, uit Annex III thema 10. Spreiding van bevolking, demografie en de natuurgegevens uit Annex III thema 19. Verspreiding van soorten