Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Geluidscontouren provinciale wegen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset vindt u gegevens over de gemiddelde geluidsbelasting per etmaal van verkeer op provinciale wegen.

De dataset Geluidcontouren provinciale wegen bevat de gegevens over zones voor geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen. De getoonde geluidbelasting is de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal (Lden: Level day, evening, night), met een toeslag van 5 respectievelijk 10 dB voor de avond en de nacht (artikel 110g van de Wet geluidhinder). De hoeveelheid geluid is vermeld in stappen van vijf decibel. Naast de geluidbelasting wordt ook het bevoegde provinciale gezag aangegeven en informatie over het wettelijke plan welke ten grondslag ligt.Deze dataset is de geharmoniseerde dataset van de gezamenlijke provincies.

De provincies berekenen de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in kader van EU richtlijn Omgevingslawaai. De andere overheden (rijk en gemeenten) berekenen in kader van de EU richtlijn ook de geluidsbelasting voor wegverkeer op (rijks)wegen, voor railverkeer, voor luchtvaart van en naar Schiphol en voor industrie. Wettelijk moeten de kaarten met de geluidbelasting eenmaal in de vijf jaar worden ontwikkeld.

De EU richtlijn is van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld. In het bijzonder geldt de richtlijn voor woningen, stille gebieden binnen de bebouwde kom en op het platteland en voor geluidgevoelige gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen.