Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Ruimtelijke plannen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

ruimtelijkeplannen@kadaster.nl

Externe links

In de dataset ruimtelijke plannen vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk en die vallen onder de Wet ruimtelijke ordening. 

In deze dataset kunt u onder meer gegevens opvragen over het bestemmingsplangebied, bouwaanduidingen, enkel- en dubbelbestemmingen, bouwvlak, functieaanduiding en maatvoering.  Deze dataset wordt maandelijks geactualiseerd.

U kunt ruimtelijke plannen onder meer gebruiken om de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van de ruimtelijke ordening en daarmee het toekomstig landgebruik in kaart te brengen. Bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken. Informatie over het huidige landgebruik vindt u in de dataset Bodemgebruik van het CBS.

Voor het raadplegen van de meest actuele planinformatie (real time) op de wettelijk vastgestelde wijze is Ruimtelijkeplannen.nl het officiële portaal.

Een goed voorbeeld geven we graag

Heeft u deze dataset ook gebruikt? Laat het ons weten!
Bestemmingsplan Alert

Bestemmingsplan Alert

Staatsbosbeheer beheert in Nederland 260.000 hectare natuurgebied. In deze gebieden wil zij natuur, landschap en cultuurhistorische waarde beschermen, natuurbeleving mogelijk maken en natuurproducten benutten. Wijzigingen in bestemmingsplannen kunnen invloed hebben op de juiste werkwijze om deze doelen te behalen. Staatsbosbeheer ontwikkelde daarom een signaleringsservice.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/bestemmingsplan-alert-0
Eenvoudiger realiseren van functiekaart plangebied

Eenvoudiger realiseren van functiekaart plangebied

Stedenbouwkundige adviesbureaus maken veel bestemmingsplannen in opdracht van gemeenten. Vast onderdeel van het planproces is het maken van een functiekaart van het plangebied. Zo’n kaart is een belangrijke bouwsteen voor het uiteindelijke plan.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/eenvoudiger-realiseren-van-functiekaart-plangebied