Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Hydrografie

Hydrografische elementen, waaronder mariene gebieden en alle andere waterlichamen en daarmee verband houdende elementen, met inbegrip van stroomgebieden en deelstroomgebieden, in voorkomend geval volgens de omschrijvingen vermeld in Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (2) en in de vorm van netwerken.

Hydrografie Hydrografie

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [6]

Deelstroomgebieden

Deelstroomgebieden

In deze dataset vindt u de deelstroomgebieden bij ieder waterschap. 
Volledige beschrijving
Kades, waterkeringen en kunstwerken

Kades, waterkeringen en kunstwerken

In deze dataset vindt u de locaties van kades, waterkering en kunstwerken.
Volledige beschrijving
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voor netwerkelementen

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voor netwerkelementen

In de dataset netwerkelementen van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) vindt u een overzicht van de knopen en takken uit het waterverdelingsnetwerk in Nederland.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets