Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Beschermde gebieden

Gebieden die worden aangeduid of beheerd in het kader van internationale en communautaire wetgeving of wetgeving van de lidstaten om specifieke doelstellingen op het vlak van milieubescherming te verwezenlijken.

Beschermde gebieden Beschermde gebieden

Er is bij beschermde gebieden sprake van twee niveaus waarop de informatie wordt vastgelegd. Ten eerste het beleidsniveau, waarbij de afbakening en de aard van de bescherming wordt gedefinieerd en vastgesteld. Ten tweede wordt dit beleid vertaald naar een juridische uitwerking in gemeentelijke bestemmingsplannen en de kadastrale registratie. Bij het invullen van dit thema is uitgegaan van de eerste definitie, te weten gebieden waar een vastgesteld beleid geldt.

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [14]

Aardkundige waarden

Aardkundige waarden

In deze dataset vindt u gegevens over onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied.
Volledige beschrijving
Archeologische monumenten

Archeologische monumenten

In deze dataset vindt u gegevens over archeologisch waardevolle terreinen. Een deel van deze terreinen is door het Rijk beschermd. Deze gebieden zijn beschermd vanwege hun zeer hoge archeologische waarde, gevormd door archeologische informatie die in de bodem bewaard is gebleven.  
Volledige beschrijving
Beschermde natuurmonumenten buiten Natura2000

Beschermde natuurmonumenten buiten Natura2000

In deze dataset vindt u beschermde natuurmonumenten die niet onder de Natura2000 gebieden vallen. Van elk beschermd natuurmonument is de naam, de datum van het instellingsbesluit en het gebiedsnummer bekend.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets