Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Administratieve eenheden

Door administratieve grenzen gescheiden lokale, regionale en nationale bestuurlijke eenheden die deel uitmaken van gebieden waarover de lidstaten rechtsbevoegdheid hebben en/of uitoefenen.

Administratieve eenheden Administratieve eenheden

Nederland kent verschillende administratieve grenzen: rijksgrenzen, provinciegrenzen, gemeentegrenzen, waterschapsgrenzen en de grenzen van de maritieme zones.

De grenzen van Rijk, Provincies en Gemeenten worden formeel vastgesteld per Ministerieel Besluit en vastgelegd in de kadastrale kaart (Basisregistratie Kadaster). Kadaster is daarmee de enige juiste bron voor deze gegevens. De waterschapsgrenzen worden door de provincies vastgesteld. Ook de grenzen op zee worden op de kadastrale manier vastgelegd. De standaard (kadastrale) gemeentegrens is een onzichtbare grens op 1 km buiten de laagwaterlijn. Deze grens geldt voor een deel van de kustgemeenten. Daarnaast is er een buitengrens van de territoriale zee op 12 mijl (12 nm line). Tussen beide lijnen zijn kadastrale percelen gemaakt. Deze percelen vallen onder de gemeente Noordzee en vallen direct onder de Staat en dus ook onder INSPIRE.

Volgens INSPIRE bestaan administratieve eenheden altijd uit een strikt hiërarchische structuur. Waterschapsgrenzen vallen echter niet samen met gemeente- noch met provinciegrenzen. Deze problematiek heeft Geonovum in februari 2009 aangekaart bij de Europese Commissie. Voor partijen binnen Nederland is het belangrijk om te beschikken over één centraal ontsloten
bestand met waterschapsgrenzen. De Unie van Waterschappen beschikt over een bestand met waterschapsgrenzen en heeft gezegd te willen optreden als INSPIRE-dataprovider hiervan in het kader van INSPIRE.

COROP-gebieden - een indeling die wordt gebruikt om statistische gegevens te presenteren - zijn geen administratieve eenheden in de zin van INSPIRE. Hetzelfde geldt voor wijken en buurten.

Beschikbare datasets binnen dit INSPIRE thema [1]

Waterschapsgrenzen

Waterschapsgrenzen

Deze dataset toont de grenzen van alle waterschappen binnen Nederland.  
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets