Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voor netwerkelementen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

In de dataset netwerkelementen van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) vindt u een overzicht van de knopen en takken uit het waterverdelingsnetwerk in Nederland.

Dit bestand wordt gebruikt om de vraag- en aanbod van water in het hoofdwatersysteem te simuleren. U vindt er informatie over:

  • volumes water; 
  • locaties waar waterlopen samen komen; 
  • locaties waar aan water gerelateerde activiteiten plaatsvinden (lozing, onttrekking); 
  • randen van het systeem (Noordzee, Waddenzee).

Water stroomt van de ene naar de andere knoop via een tak (links). De tak representeert een eventueel geldende beperking voor de uitwisseling van water tussen twee knopen. Takken worden gedefinieerd met een richting. Dit betekent niet dat dit de enige mogelijke stromingsrichting is. Iedere tak heeft twee kenmerken:

  • de capaciteit van de tak in bovenstroomse richting; 
  • en de capaciteit van de tak in benedenstroomse richting.

De resultaten van het hydrologisch model worden ingezet voor landelijke beleid (Delta beslissingen, Kader Richtlijn Water, Nitraatrichtlijn,etc.) en voor operationele ondersteuning voor de waterverdeling tijdens droogte (LCW = Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling).

Meer informatie over dit model vindt u op de website van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium