Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Geluidszones rondom vliegvelden

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de Nederlandse provincies vergunningen verlenen en toezicht houden.

De provincies stellen de geluidszones vast als grenswaarden met het oog op de geluidbelasting voor bijvoorbeeld omwonenden. De zones worden vastgesteld om de milieuruimte en externe veiligheidsruimte van luchthavens te bepalen, zowel voor het gebruik van de luchthaven door vliegverkeer als voor de ruimtelijke indeling van het gebied in de nabijheid van luchthavens.

De dataset geluidszones rondom vliegvelden bevat gegevens over de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt. Eind 2014 moeten alle vliegvelden een 50dBA contour (in Lden: Level day, evening, night) hebben in het kader van de nieuwe geluidswet op vliegverkeerlawaai, tot die tijd bevat de dataset soms ook 47 BKL zones (Geluidbelasting Kleine Luchtvaart; ook waarde voor etmaal). Naast maximale toegestane geluidbelasting wordt ook het bevoegde provinciale gezag aangegeven en informatie over het wettelijke plan welke ten grondslag ligt.

Deze dataset is de geharmoniseerde dataset van de gezamenlijke provincies.