Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Geluidszones industrielawaai

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de grenzen van geluidszones rond bedrijventerreinen. Deze dataset is de geharmoniseerde dataset van de gezamenlijke provincies. 

Rondom industrieterreinen waar zich één of meer bedrijven kunnen vestigen bedoeld in artikel 41 van de Wet Geluidhinder dient een geluidszone te worden vastgesteld. De grens van het industrieterrein en de zonegrens hebben een juridische status die zijn vastgelegd in het betreffende bestemmingsplan. In de zone gelden restricties voor woningbouw. De bedrijven mogen tezamen niet meer dan 50 dB(A) op de zonegrens produceren.

Aan de ligging van de zones kunnen geen juridische rechten ontleend worden. Hiervoor dient het bestemmingsplaan in voorkomende gevallen geraadpleegd te worden. De geluidszone is een aandachtsgebied waar speciale regels gelden met betrekking tot de geluidsbelasting op de zonegrens en woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen.