Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Inrichtingen met gevaarlijke stoffen uit Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset vindt u gegevens over locaties met gevaarlijke stoffen, zoals LPG tankstations en kerncentrales.

De inrichtingen in deze dataset bevatten de belangrijkste risicobronnen met gevaarlijke stoffen. Hierbij kunt u denken aan LPG-tankstations, kerncentrales, enzovoort. De ondergrondse en bovengrondse onderdelen van de inrichting (die risicovol zijn) worden als afzonderlijke entiteiten weergegeven, gekoppeld aan de inrichting. Van elke locatie is de naam van de locatie bekend en de code van de activiteit.

De inrichtingen zijn afkomstig uit het Risico Register Gevaarlijke Stoffen van de Risicokaart. Het Risico Register is een landelijk register dat risico’s met gevaarlijke stoffen vastlegt. In dit register staan alle bedrijven die giftige, brandbare, explosieve en nucleaire stoffen verwerken of opslaan. Ook staan in het Risico Register de transportroutes en buisleidingen voor deze stoffen.