Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Industrieel afval

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

emissieregistratie@rivm.nl

Externe links

In deze dataset vindt u gegevens over de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland. Deze dataset bevat gegevens over het jaar 2011.

De dataset toont de hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval die vanuit de industrie is afgevoerd in 2011. Hierbij gaat het om jaarvrachten. Het Rivm verzamelt deze gegevens in het kader van de Europese E-PRTR verplichting.

De industriële bedrijven stellen jaarlijkst een integraal milieujaarverslag op, waarin zij rapporteren over hun afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem. Het integraal PRTR-verslag bestaat uit de rapportage in het kader van de Europese PRTR-verordening, aangevuld met noodzakelijke bevragingen om het milieubeleid te ontwikkelen en te monitoren en om te kunnen voldoen aan internationale rapportageverplichtingen. Het bevoegd gezag ziet toe op een correcte rapportage door de bedrijven en heeft vooraf de emissies en afvalstromen gevalideerd.

Zie ook de website met het elektronische milieujaarverslag (e-MJV)