Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Industrie emissies naar lucht en water in 2011

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

emissieregistratie@rivm.nl

Externe links

In deze dataset vindt u gegevens over uitstoot van industrie naar lucht en oppervlaktewater.

De dataset bevat de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland zoals deze met het Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) worden verzameld. In deze dataset betreft het de emissies naar de lucht en naar het oppervlaktewater. In beide gevallen gaat het om jaarvrachten. Naast deze emissies zijn ook de emissies naar het riool beschikbaar, alsmede de hoeveelheid afval. Het RIVM verzamelt deze gegevens met het e-MJV in het kader van de Europese E-PRTR verplichting.

De industriële bedrijven stellen jaarlijkst een integraal milieujaarverslag op, waarin zij rapporteren over hun afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem. Het integraal PRTR-verslag bestaat uit de rapportage in het kader van de Europese PRTR-verordening, aangevuld met noodzakelijke bevragingen om het milieubeleid te ontwikkelen en te monitoren en om te kunnen voldoen aan internationale rapportageverplichtingen.

Het bevoegd gezag moet toezien op een correcte rapportage door de bedrijven en heeft vooraf de emissies en afvalstromen gevalideerd.

Zie voor meer informatie het elektronisch Milieu Jaarverslag