Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Bestand Veehouderij Bedrijven

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In het Bestand Veehouderijbedrijven vindt u agrarische vergunning gegevens of meldingen van veehouderijbedrijven uit het provinciale Bestand Veehouderijbedrijven (BVB).

Voor het ontwikkelen en het monitoren van beleid met betrekking tot natuur, landbouw, luchtkwaliteit en vergunningverlening heeft de provincie informatie nodig over de uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur vanuit de veehouderij. Om in deze behoefte te voorzien is de Web applicatie Bestand Veehouderij Bedrijven (Web-BVB) ontwikkeld.

Het Bestand Veehouderijbedrijven is beschikbaar voor vier provincies: Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Utrecht. In het bestand is per emissiepunt, gebouw of bedrijf o.a. de volgende informatie ontsloten:

  • Identificatie;
  • Gemeentenummer;
  • Bedrijfspostcode en huisnummer (BedrijfsPCHN);
  • Diercategorie;
  • Dieraantal;
  • Staltype;
  • additionele technieken volgens de RAV (Regeling ammoniak en veehouderij; RAV-code); 
  • de berekende emissiefactor voor ammoniak (NH3_factor).

Gemeenten zijn bronhouder van de gegevens, maar zijn niet verplicht om deze gegevens via Bestand Veehouderijbedrijven beschikbaar te stellen. Dit houdt in dat het gemeentelijke basisbestand dat aan het bestand ten grondslag ligt niet volledig en niet eenduidig actueel is. Voor de correcte, actuele gegevens moet u navraag doen bij de desbetreffende gemeente.