Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Beschermde gebieden

Aardkundige waarden

Aardkundige waarden

In deze dataset vindt u gegevens over onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied.
Volledige beschrijving
Archeologische monumenten

Archeologische monumenten

In deze dataset vindt u gegevens over archeologisch waardevolle terreinen. Een deel van deze terreinen is door het Rijk beschermd. Deze gebieden zijn beschermd vanwege hun zeer hoge archeologische waarde, gevormd door archeologische informatie die in de bodem bewaard is gebleven.  
Volledige beschrijving
Beschermde natuurmonumenten buiten Natura2000

Beschermde natuurmonumenten buiten Natura2000

In deze dataset vindt u beschermde natuurmonumenten die niet onder de Natura2000 gebieden vallen. Van elk beschermd natuurmonument is de naam, de datum van het instellingsbesluit en het gebiedsnummer bekend.
Volledige beschrijving
Beschermde stads- en dorpsgezichten

Beschermde stads- en dorpsgezichten

In deze dataset vindt u de beschermde stads- en dorpsgezichten op grond van de Monumentenwet.
Volledige beschrijving
Nationale landschappen

Nationale landschappen

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de nationale landschappen. 
Volledige beschrijving
Nationale Parken

Nationale Parken

In dit bestand vindt u de grenzen van de Nationale Parken weer, zoals die door de Secretarissen van de Parken zijn aangegeven.
Volledige beschrijving
Natura2000

Natura2000

In deze dataset vindt u de grenzen van de definitief aangewezen Natura2000-gebieden (netwerk van beschermde natuurgebieden in de EU) en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden.
Volledige beschrijving
Provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS)

Provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS)

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Nederland. Dit zijn gebieden waar de natuur voorrang heeft.
Volledige beschrijving
Provinciale monumenten

Provinciale monumenten

In deze dataset vindt u de provinciale monumenten van de provincies Noord-Holland en Drenthe. De dataset bevat informatie over de locatie en begrenzingen van de monumenten.
Volledige beschrijving
Rijksmonumenten

Rijksmonumenten

In deze dataset vindt u gegevens over de Rijksmonumenten van Nederland.
Volledige beschrijving
Stiltegebieden

Stiltegebieden

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de stiltegebieden in Nederland.
Volledige beschrijving
UNESCO cultureel werelderfgoed

UNESCO cultureel werelderfgoed

In deze dataset vindt u de begrenzingen van het cultureel erfgoed in Nederland dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde op de UNESCO Werelderfgoedlijst is geplaatst. Het gaat om cultureel erfgoed dat mondiaal gezien onvervangbaar en uitzonderlijk is.
Volledige beschrijving
Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden)

Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden)

In deze dataset vindt u de grenzen van de Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden). In deze gebieden gelden beperkingen ten aanzien van ammoniak uitstoot van veehouderij.
Volledige beschrijving
Wetlandgebieden Nederland (Wetlands -RAMSAR)

Wetlandgebieden Nederland (Wetlands -RAMSAR)

In deze dataset vindt u de Nederlandse Wetlandgebieden. Naast de begrenzing is de naam van het gebied opgenomen, het gebiedsnummer, de internationale code, het gebiedsbesluit inclusief datum van het besluit.
Volledige beschrijving