Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Water

Bevaarbaarheid Nederlandse waterwegen

Bevaarbaarheid Nederlandse waterwegen

Dit bestand met vaarwegkenmerken biedt u een uitgebreid overzicht van de bevaarbaarheid van de Nederlandse waterwegen.
Volledige beschrijving
Bodemgebruik

Bodemgebruik

Deze dataset geeft inzicht in hoe we verspreid over Nederland gebruik maken van het land. Waar is het terrein bebouwd, waar gebruiken we het voor verkeer, en waar is terrein in gebruik als recreatiegebied. 
Volledige beschrijving
Bodemgebruik  (Top10NL)

Bodemgebruik (Top10NL)

In deze dataset vindt u informatie over het bodemgebruik in Nederland zoals dit in het bestand TOP10NL is vastgelegd.
Volledige beschrijving
Deelstroomgebieden

Deelstroomgebieden

In deze dataset vindt u de deelstroomgebieden bij ieder waterschap. 
Volledige beschrijving
Drinkwaterkwaliteit

Drinkwaterkwaliteit

In de dataset Drinkwaterkwaliteit vindt u per drinkwaterpompstation de jaargemiddelde concentraties van stoffen in het drinkwater. Het betreft metingen op drinkwater na zuivering.
Volledige beschrijving
Ecotopenkaart Rijkswateren

Ecotopenkaart Rijkswateren

In deze dataset vindt u de ecotopenkaarten van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied.
Volledige beschrijving
Gebouwen (Top10NL)

Gebouwen (Top10NL)

In deze dataset vindt u gegevens over typen gebouwen, zoals station, religieus gebouw, molen etc. Deze gegevens zijn afkomstig uit het topografisch bestand Top10NL.
Volledige beschrijving
Geografische Namen (natte deel van) Nederland

Geografische Namen (natte deel van) Nederland

In deze dataset vindt u de namen van plaatsen en objecten in de wateren van het Nederlands territorium: het Nederlandse Continentaal Plat, de Waddenzee, het IJsselmeer en randmeren en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Wateren. 
Volledige beschrijving
Industrie emissies naar lucht en water in 2011

Industrie emissies naar lucht en water in 2011

In deze dataset vindt u gegevens over uitstoot van industrie naar lucht en oppervlaktewater.
Volledige beschrijving
Kades, waterkeringen en kunstwerken

Kades, waterkeringen en kunstwerken

In deze dataset vindt u de locaties van kades, waterkering en kunstwerken.
Volledige beschrijving
Kustlijn, Hoog en Laagwater gebied (Top10NL)

Kustlijn, Hoog en Laagwater gebied (Top10NL)

In dit bestand vindt u de fysieke kenmerken van zee- en zoutwatergebieden, met een onderverdeling in regio's en sub-regio's met gelijke kenmerken.
Volledige beschrijving
Mosselzaad invanginstallaties

Mosselzaad invanginstallaties

In de dataset Mosselzaad invanginstallaties vindt u de gebieden en de percelen, in eigendom van het Rijk, waarop mosselzaad invanginstallaties zijn toegestaan.
Volledige beschrijving
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voor netwerkelementen

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voor netwerkelementen

In de dataset netwerkelementen van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) vindt u een overzicht van de knopen en takken uit het waterverdelingsnetwerk in Nederland.
Volledige beschrijving
Oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat

Oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat

In deze dataset vindt u de oppervlaktewaterlichamen die Rijkswaterstaat beheert.
Volledige beschrijving
Overstromingen

Overstromingen

De dataset toont de overstromingsgevaren en de overstromingsrisico's.
Volledige beschrijving
Schelpdierpercelen

Schelpdierpercelen

In de dataset Schelpdierpercelen ziet u percelen in eigendom van het Rijk, in de kustwateren en het Grevelingenmeer, waar huurders mosselen dan wel oesters mogen kweken en oogsten voor consumptie.
Volledige beschrijving
Stroomgebieddistricten

Stroomgebieddistricten

Dit bestand toont de Kaderrichtlijn Water waterlichamen (grond én oppervlaktewater) en de stroomgebieddistricten.
Volledige beschrijving
Vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat

Vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat

Deze dataset bevat alle vastgestelde nautisch gegarandeeerde vaargeulen op het Nederlands Contintaal Plat  naar Rotterdam en Amsterdam.
Volledige beschrijving
Vaarweg markeringen

Vaarweg markeringen

In deze dataset vindt u informatie over vaarweg markeringen in de Nederlandse vaarwegen, inclusief de zee.
Volledige beschrijving
Vaarwegen

Vaarwegen

In het Nationaal Wegen Bestand-Vaarwegen vindt u alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10.
Volledige beschrijving
Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

In deze dataset ziet u de vaarrichtingen en ankergebieden voor het verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee.
Volledige beschrijving
Vervoersnetwerken (Top10NL)

Vervoersnetwerken (Top10NL)

In deze dataset vindt u gegevens over vervoersnetwerken als wegen, spoorwegen, waterwegen en kabelbanen.
Volledige beschrijving
Waterdelen (Top10NL)

Waterdelen (Top10NL)

In deze dataset vindt u benamingen en typeringen van waterdelen, afkomstig uit het TOP10NL bestand.
Volledige beschrijving
Waterdiepten

Waterdiepten

In deze dataset vindt u de waterdiepten van het Nederlandse deel van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en Randmeren en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.
Volledige beschrijving
Waterloop

Waterloop

In deze dataset vindt u de locatie en lengte van waterlopen.
Volledige beschrijving
Waterschapsgrenzen

Waterschapsgrenzen

Deze dataset toont de grenzen van alle waterschappen binnen Nederland.  
Volledige beschrijving
Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

In dit bestand vindt u zeer gedetailleerde topografische geo-informatie (schaal 1:1000) van zo'n vierhondervijftig soorten objecten van waterwegen en wegen.
Volledige beschrijving
Zwemwater locaties en kwaliteit

Zwemwater locaties en kwaliteit

In deze dataset vindt u zwemwaterlocaties zoals aangewezen door de provincies, meetpunten waar de zwemwaterkwaliteit wordt gecontroleerd en een omschrijving van de meting.
Volledige beschrijving