Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Ruimte

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-1 25m)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-1 25m)

In deze dataset vindt u de hoogte van een locatie. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Actueel Hoogtebestand Nederland, versie 1 (AHN-1) met een 25 meter grid resolutie. Dit betekent dat geheel Nederland is opgedeeld in 25 bij 25 meter vierkanten waarvan de hoogte is weergegeven.
Volledige beschrijving
Administratieve en sociale overheidsdiensten uit de Basisregistratie Handelsregister (NHR)

Administratieve en sociale overheidsdiensten uit de Basisregistratie Handelsregister (NHR)

Deze dataset toont de administratieve en sociale overheidsdiensten zoals die staan ingeschreven in het Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel.
Volledige beschrijving
Adressen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Adressen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

In deze dataset vindt u adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De dataset is landsdekkend. 
Volledige beschrijving
Agrarische bedrijfsinformatie Nederland

Agrarische bedrijfsinformatie Nederland

In deze dataset vindt u de ligging en dieraantallen van alle bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (van het ministerie van Economische Zaken) bekende agrarische bedrijven in Nederland.
Volledige beschrijving
Bestand Veehouderij Bedrijven

Bestand Veehouderij Bedrijven

In het Bestand Veehouderijbedrijven vindt u agrarische vergunning gegevens of meldingen van veehouderijbedrijven uit het provinciale Bestand Veehouderijbedrijven (BVB).
Volledige beschrijving
Bestuurlijke grenzen

Bestuurlijke grenzen

In deze dataset vindt u de administratieve grenzen afkomstig uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). De volgende bestuurlijke grenzen zijn beschikbaar: gemeentegrenzen, provinciegrenzen en de landsgrens.
Volledige beschrijving
Bodemgebruik

Bodemgebruik

Deze dataset geeft inzicht in hoe we verspreid over Nederland gebruik maken van het land. Waar is het terrein bebouwd, waar gebruiken we het voor verkeer, en waar is terrein in gebruik als recreatiegebied. 
Volledige beschrijving
Bodemgebruik  (Top10NL)

Bodemgebruik (Top10NL)

In deze dataset vindt u informatie over het bodemgebruik in Nederland zoals dit in het bestand TOP10NL is vastgelegd.
Volledige beschrijving
Demografie en voorzieningen (gemeenten, wijken en buurten)

Demografie en voorzieningen (gemeenten, wijken en buurten)

Deze dataset bevat de grenzen van gemeenten, wijken en buurten met een aantal statistische gegevens zoals aantal inwoners, bevolkingssamenstelling en afstand tot voorzieningen.
Volledige beschrijving
Demografie in vierkanten 100m bij 100m

Demografie in vierkanten 100m bij 100m

Het bestand CBS vierkanten 100m bevat statistische gegevens over onder meer het aantal inwoners weergegeven in vierkanten van 100m x 100 meter.
Volledige beschrijving
Demografie in vierkanten 500m bij 500m

Demografie in vierkanten 500m bij 500m

Het bestand CBS vierkanten 500m bevat statistische gegevens over onder meer woningaantallen en stedelijkheid, weergegeven in vierkanten van 500 x 500 meter.
Volledige beschrijving
Fysieke beperkingen voor voertuigen

Fysieke beperkingen voor voertuigen

In deze dataset vindt u transportbeperkingen voor voertuigen en voertuigcombinaties zoals viaducten, bruggen, wegversmallingen, maximale transporthoogte, -breedte en massa. Transportbeperkingen voor LZV Lange Zware Voertuigen zijn als geschikt of ongeschikt weergegeven.
Volledige beschrijving
Gebouwen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Gebouwen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

In dit bestand vindt u de contouren van de gebouwen, lig- en standplaatsen in Nederland.
Volledige beschrijving
Gebouwen (Top10NL)

Gebouwen (Top10NL)

In deze dataset vindt u gegevens over typen gebouwen, zoals station, religieus gebouw, molen etc. Deze gegevens zijn afkomstig uit het topografisch bestand Top10NL.
Volledige beschrijving
Geografische Namen (natte deel van) Nederland

Geografische Namen (natte deel van) Nederland

In deze dataset vindt u de namen van plaatsen en objecten in de wateren van het Nederlands territorium: het Nederlandse Continentaal Plat, de Waddenzee, het IJsselmeer en randmeren en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Wateren. 
Volledige beschrijving
Huishoudelijk hout en snoeiafval

Huishoudelijk hout en snoeiafval

Deze dataset toont het huishoudelijk hout en snoeiafval per oppervlak per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Industrie emissies naar het riool in 2011

Industrie emissies naar het riool in 2011

Deze dataset toont de industriele emissies naar het riool. Hierbij gaat het om jaarvrachten.
Volledige beschrijving
Industrie emissies naar lucht en water in 2011

Industrie emissies naar lucht en water in 2011

In deze dataset vindt u gegevens over uitstoot van industrie naar lucht en oppervlaktewater.
Volledige beschrijving
Industrieel afval

Industrieel afval

In deze dataset vindt u gegevens over de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland. Deze dataset bevat gegevens over het jaar 2011.
Volledige beschrijving
Kadastrale percelen (Basisregistratie Kadaster)

Kadastrale percelen (Basisregistratie Kadaster)

In deze dataset vindt u een overzicht van de ligging van kadastrale percelen in Nederland.  
Volledige beschrijving
Kustlijn, Hoog en Laagwater gebied (Top10NL)

Kustlijn, Hoog en Laagwater gebied (Top10NL)

In dit bestand vindt u de fysieke kenmerken van zee- en zoutwatergebieden, met een onderverdeling in regio's en sub-regio's met gelijke kenmerken.
Volledige beschrijving
Ligging Industrie en CO2 emissies

Ligging Industrie en CO2 emissies

Deze dataset bevat de ligging van industrie en CO2 emissies om potentie van restwarmtebronnen uit industrie in beeld te brengen.
Volledige beschrijving
Ligging RD-punten

Ligging RD-punten

In deze dataset vindt u de ligging van de RD-punten, GNSS-referentiestations en GNSS-kernnetpunten in Nederland met de bijbehorende omschrijvingen en de coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Europese stelsel ETRS89.
Volledige beschrijving
Luchtvaartinformatie

Luchtvaartinformatie

Deze dataset bevat informatie over de civiele Nederlandse luchtvaart.
Volledige beschrijving
Maximum snelhedenkaart (MSK)

Maximum snelhedenkaart (MSK)

In deze dataset vindt u de maximum snelheid op Rijkswegen. Ook is het aantal rijstroken van de Rijkswegen opgenomen.
Volledige beschrijving
Mosselzaad invanginstallaties

Mosselzaad invanginstallaties

In de dataset Mosselzaad invanginstallaties vindt u de gebieden en de percelen, in eigendom van het Rijk, waarop mosselzaad invanginstallaties zijn toegestaan.
Volledige beschrijving
Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

In deze dataset vindt u vrijwel alle wegen van Nederland.
Volledige beschrijving
Potentieel biogas uit GFT

Potentieel biogas uit GFT

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit groente, fruit en tuinafval (GFT) kan worden geproduceerd.
Volledige beschrijving
Potentieel biogas uit reststromen akkerbouw

Potentieel biogas uit reststromen akkerbouw

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit reststromen van akkerbouw geproduceerd kan worden.
Volledige beschrijving
Potentieel biogas uit vloeibare mest

Potentieel biogas uit vloeibare mest

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit vloeibare mest geproduceerd kan worden.
Volledige beschrijving
Potentieel houtachtige biomassa uit bos

Potentieel houtachtige biomassa uit bos

Deze dataset toont het potentieel aan houtachtige biomassa uit bos.
Volledige beschrijving
Rijstroken

Rijstroken

De dataset Weggegevens bevat informatie over het aantal rijstroken van de Nederlandse Rijkswegen. Naast het aantal rijstroken bevat de dataset ook de maximum snelheden.
Volledige beschrijving
Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

In de dataset ruimtelijke plannen vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk en die vallen onder de Wet ruimtelijke ordening. 
Volledige beschrijving
Schelpdierpercelen

Schelpdierpercelen

In de dataset Schelpdierpercelen ziet u percelen in eigendom van het Rijk, in de kustwateren en het Grevelingenmeer, waar huurders mosselen dan wel oesters mogen kweken en oogsten voor consumptie.
Volledige beschrijving
Totaal potentieel aan houtachtige biomassa

Totaal potentieel aan houtachtige biomassa

Deze dataset toont het totaal potentieel aan houtachtige biomassa.
Volledige beschrijving
Totaal potentieel biogas

Totaal potentieel biogas

Deze dataset toont het totale potentieel aan biogas productie op basis van potentiele reststromen uit mest, akkerbouw en groente, fruit en tuinafval (GTF) in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat

Vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat

Deze dataset bevat alle vastgestelde nautisch gegarandeeerde vaargeulen op het Nederlands Contintaal Plat  naar Rotterdam en Amsterdam.
Volledige beschrijving
Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

In deze dataset ziet u de vaarrichtingen en ankergebieden voor het verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee.
Volledige beschrijving
Vervoersnetwerken (Top10NL)

Vervoersnetwerken (Top10NL)

In deze dataset vindt u gegevens over vervoersnetwerken als wegen, spoorwegen, waterwegen en kabelbanen.
Volledige beschrijving
Waterdelen (Top10NL)

Waterdelen (Top10NL)

In deze dataset vindt u benamingen en typeringen van waterdelen, afkomstig uit het TOP10NL bestand.
Volledige beschrijving
Waterdiepten

Waterdiepten

In deze dataset vindt u de waterdiepten van het Nederlandse deel van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en Randmeren en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.
Volledige beschrijving
Waterschapsgrenzen

Waterschapsgrenzen

Deze dataset toont de grenzen van alle waterschappen binnen Nederland.  
Volledige beschrijving
Ziekenhuizen in Nederland

Ziekenhuizen in Nederland

In de dataset ‘Ziekenhuizen in Nederland’ vindt u de locaties van alle ziekenhuizen in Nederland.
Volledige beschrijving