Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Natuur

Beschermde natuurmonumenten buiten Natura2000

Beschermde natuurmonumenten buiten Natura2000

In deze dataset vindt u beschermde natuurmonumenten die niet onder de Natura2000 gebieden vallen. Van elk beschermd natuurmonument is de naam, de datum van het instellingsbesluit en het gebiedsnummer bekend.
Volledige beschrijving
Bodemgebruik

Bodemgebruik

Deze dataset geeft inzicht in hoe we verspreid over Nederland gebruik maken van het land. Waar is het terrein bebouwd, waar gebruiken we het voor verkeer, en waar is terrein in gebruik als recreatiegebied. 
Volledige beschrijving
Bodemgebruik  (Top10NL)

Bodemgebruik (Top10NL)

In deze dataset vindt u informatie over het bodemgebruik in Nederland zoals dit in het bestand TOP10NL is vastgelegd.
Volledige beschrijving
Ecotopenkaart Rijkswateren

Ecotopenkaart Rijkswateren

In deze dataset vindt u de ecotopenkaarten van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied.
Volledige beschrijving
Fysisch geografische regio’s Nederland

Fysisch geografische regio’s Nederland

In deze dataset vindt u een indeling van Nederland naar fysisch geografische typeringen zoals heuvelland, hogere zandgronden, duinen en rivierengebied.
Volledige beschrijving
Gebouwen (Top10NL)

Gebouwen (Top10NL)

In deze dataset vindt u gegevens over typen gebouwen, zoals station, religieus gebouw, molen etc. Deze gegevens zijn afkomstig uit het topografisch bestand Top10NL.
Volledige beschrijving
Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

In deze dataset vindt u de conceptkartering van de habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden.
Volledige beschrijving
Kustlijn, Hoog en Laagwater gebied (Top10NL)

Kustlijn, Hoog en Laagwater gebied (Top10NL)

In dit bestand vindt u de fysieke kenmerken van zee- en zoutwatergebieden, met een onderverdeling in regio's en sub-regio's met gelijke kenmerken.
Volledige beschrijving
Mossel- en oesterhabitats

Mossel- en oesterhabitats

In deze dataset vindt u het areaal mossel- en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Van elke gebied is bekend of het een oesterbed, een mosselbed of een gezamenlijk bed is van oesters en mosselen.
Volledige beschrijving
Nationale landschappen

Nationale landschappen

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de nationale landschappen. 
Volledige beschrijving
Nationale Parken

Nationale Parken

In dit bestand vindt u de grenzen van de Nationale Parken weer, zoals die door de Secretarissen van de Parken zijn aangegeven.
Volledige beschrijving
Natura2000

Natura2000

In deze dataset vindt u de grenzen van de definitief aangewezen Natura2000-gebieden (netwerk van beschermde natuurgebieden in de EU) en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden.
Volledige beschrijving
Provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS)

Provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS)

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Nederland. Dit zijn gebieden waar de natuur voorrang heeft.
Volledige beschrijving
Stiltegebieden

Stiltegebieden

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de stiltegebieden in Nederland.
Volledige beschrijving
Vegetatie kwelders

Vegetatie kwelders

In deze dataset vindt u vegetatie van alle gebieden die onder invloed staan van de zee (kwelders en groene stranden).
Volledige beschrijving
Vervoersnetwerken (Top10NL)

Vervoersnetwerken (Top10NL)

In deze dataset vindt u gegevens over vervoersnetwerken als wegen, spoorwegen, waterwegen en kabelbanen.
Volledige beschrijving
Waterdelen (Top10NL)

Waterdelen (Top10NL)

In deze dataset vindt u benamingen en typeringen van waterdelen, afkomstig uit het TOP10NL bestand.
Volledige beschrijving
Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden)

Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden)

In deze dataset vindt u de grenzen van de Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden). In deze gebieden gelden beperkingen ten aanzien van ammoniak uitstoot van veehouderij.
Volledige beschrijving
Wetlandgebieden Nederland (Wetlands -RAMSAR)

Wetlandgebieden Nederland (Wetlands -RAMSAR)

In deze dataset vindt u de Nederlandse Wetlandgebieden. Naast de begrenzing is de naam van het gebied opgenomen, het gebiedsnummer, de internationale code, het gebiedsbesluit inclusief datum van het besluit.
Volledige beschrijving
Zeegraskartering

Zeegraskartering

In deze dataset vindt u gegevens over locaties waar zeegras groeit. Zeegras is een belangrijke graadmeter voor de ecologische toestand van intergetijdengebieden en een kwaliteitsindicator voor zoute wateren.
Volledige beschrijving