Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Bodem en ondergrond

Aardwarmtepotentiekaarten van Nederland

Aardwarmtepotentiekaarten van Nederland

In dit bestand vindt u een classificering van gebieden naar hun totale potentie om aardwarmte te winnen uit watervoerende lagen in de ondergrond (aquifers).
Volledige beschrijving
Boringen ondiepe ondergrond

Boringen ondiepe ondergrond

Dit bestand toont u de locaties waar een geologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan. Het gaat hier om boringen die: als doel hebben 'Geologische verkenning'; niet onder de Mijnbouwwet vallen; in Nederland liggen; openbaar zijn.
Volledige beschrijving
Digitaal Geologisch Model (DGM)

Digitaal Geologisch Model (DGM)

Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is een grootschalig landsdekkend lagenmodel van de Nederlandse ondergrond. Het gaat tot een een diepte van ongeveer 500 meter.
Volledige beschrijving
Geografische namen (TOP10NL uit Basisregistratie Topografie)

Geografische namen (TOP10NL uit Basisregistratie Topografie)

In deze dataset vindt u onder meer de namen van gebieden, regio's, plaatsen, steden of nederzettingen, en elk geografische of topografische object dat van publieke of historische waarde is. U kunt deze dataset gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. 
Volledige beschrijving
Geologische overzichtskaart

Geologische overzichtskaart

Deze dataset geeft de geologische afzettingen aan of nabij het maaiveld weer, tot een diepte van ca. 5 meter.
Volledige beschrijving
GeoTOP

GeoTOP

Het model GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld (3D) van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 30 meter onder het maaiveld.
Volledige beschrijving
Grondwaterbeschermingsgebieden

Grondwaterbeschermingsgebieden

In deze dataset vindt u gegevens over de waterwingebieden, de grondwaterbeschermingsgebieden, de (milieu)beschermingszones en de boringsvrije zones voor grondwaterwinning.
Volledige beschrijving
Grondwatermonitoringsputten

Grondwatermonitoringsputten

In Nederland wordt op tal van plaatsen de stand en/of samenstelling van het grondwater gemeten. In deze dataset vindt u de locaties waar het grondwateronderzoek plaatsvindt.
Volledige beschrijving
Grondwateronttrekkingen - Landelijk Grondwater Register

Grondwateronttrekkingen - Landelijk Grondwater Register

In het Landelijk Grondwater Register vindt u gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit, of -infiltraties in, de Nederlandse bodem.
Volledige beschrijving
Mijnbouwwet-vergunningen (opsporing, winning en opslag) (uit DINO)

Mijnbouwwet-vergunningen (opsporing, winning en opslag) (uit DINO)

Deze dataset bevat de aangevraagde vergunningen en de door het ministerie van Economische zaken uitgegeven vergunningen met betrekking tot activiteiten zoals beschreven in de Mijnbouwwet. De dataset bevat actieve en geldige vergunningen en aangevraagde vergunningen. 
Volledige beschrijving
Nationaal hydrogeologische model (REGIS II)

Nationaal hydrogeologische model (REGIS II)

REGIS-II is een digitaal hydrogeologisch model van de vaste ondergrond van Nederland. Het geeft onder andere een overzicht van goed en slecht doorlatende lagen met betrekking tot grondwater tot een diepte van 500 meter.
Volledige beschrijving
Olie- en gasvelden (Koolwaterstoffen)

Olie- en gasvelden (Koolwaterstoffen)

Deze dataset bevat de gegevens van olie- gas- en condensaatvelden in Nederland. Het bevat zowel on- als offshore velden, zoals bekend in de Mijnbouwwet.
Volledige beschrijving
Potentieel diepe geothermie vanaf 5500m diepte

Potentieel diepe geothermie vanaf 5500m diepte

Deze dataset toont het totale technische potentieel voor diepe geothermie op 5500m diepte met een retour temperatuur van 80°C. De data is weergegeven per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Potentieel diepe geothermie vanaf 7500m diepte

Potentieel diepe geothermie vanaf 7500m diepte

Deze dataset toont het totale technische potentieel voor diepe geothermie op 7500m diepte met een retour temperatuur van 80°C. De data is weergegeven per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor gebouwde omgeving

Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor gebouwde omgeving

Deze dataset toont het potentieel voor diepe geothermie (1500-4000m diepte) voor de gebouwde omgeving. De data is weergegeven per oppervlakte land per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor glastuinbouw

Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor glastuinbouw

Deze dataset toont het potentieel voor diepe geothermie (1500-4000m diepte) voor glastuinbouw. De data is weergegeven per oppervlakte land per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per buurt

Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per buurt

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via open Warnte Koude Opslag systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn weergegeven per buurt.
Volledige beschrijving
Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per gemeente

Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per gemeente

Deze dataset toont het potentieel aan koude bodemopslag capaciteit in GJ/(ha.jaar) dat uit open Warmte Koude Opslag sytemen gehaald kan worden per gemeente.
Volledige beschrijving
Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via vertikale warmtewisselaars in gesloten systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn per buurt weergegeven.
Volledige beschrijving
Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per gemeente

Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per gemeente

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via vertikale warmtewisselaars in gesloten systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn per gemeente weergegeven.
Volledige beschrijving
Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per buurt

Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per buurt

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan warmte-bodemopslag capaciteit dat via open Warmte Koude Opslag systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn weergegeven per buurt.
Volledige beschrijving
Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per gemeente

Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per gemeente

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan warmte-bodemopslag capaciteit dat via open Warmte Koude Opslag systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn weergegeven per gemeente.
Volledige beschrijving
Potentieel warmte opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Potentieel warmte opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Deze dataset toont het potentieel aan warmte dat via gesloten verticale bodemwisselaar systemen tot 250m diepte per hectare land uitgewisseld kan worden. De cijfers zijn in GJ/(ha.jaar) per buurt weergegeven.
Volledige beschrijving
Vergunningen voor ontgrondingen

Vergunningen voor ontgrondingen

In deze dataset ziet u waar in Nederland vergunningen zijn afgegeven voor ontgronding.
Volledige beschrijving
Zoutvelden en -productieputten

Zoutvelden en -productieputten

Deze dataset toont u de locaties van de zoutproductieputten en de zoutvelden.
Volledige beschrijving