Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de conceptkartering van de habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden.

Deze dataset is gebaseerd op de geharmoniseerde datasets van de gezamenlijke provincies, Rijkswaterstaat, Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Defensie voor de habitatgebieden. Het betreft niet de definitieve habitattypenkaarten; de kaarten zullen nog bewerkt en vernieuwd worden.

Het doel van de Habitatrichtlijn is de instandhouding van de biodiversiteit in de Europese Unie (EU) door het beschermen van de natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en de daarin voorkomende flora en fauna. Deze habitats of habitattypen zijn ecosystemen op het land of in het water met karakteristieke geografische, abiotische en biotische kenmerken.

De Europese Unie had zich ook ten doel gesteld in 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. De EU verplicht Nederland de soorten en de habitattypen waarvoor in Europees verband een verplichting is aangegaan, in een gunstige staat van instandhouding te brengen.