Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Ecotopenkaart Rijkswateren

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

servicedesk-data@rws.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de ecotopenkaarten van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied.

Een ecotopenkaart is een vegetatiestructuurkaart die is aangevuld met informatie over landschapskenmerken, zoals de overstromingsduur van het landschap, de waterdiepte en het beheer. Een ecotoop is een qua structuur en kleur homogeen terrein- of begroeiingselement.

Een ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen samen te voegen, zoals een vegetatiestructuurkaart, een waterdieptekaart en een overstromingsduurkaart.

Om de 6 jaar wordt een ecotopenkaart geleverd:

  • de 1e cyclus karteringen zijn uitgevoerd in de periode 1996 t/m 1998 (jaar van fotovluchten); 
  • de 2e cyclus in de periode 2004 tot 2006; 
  • de 3e cyclus karteringen hebben de uitvoeringsperiode van 2008 tot 2013.

De links naar dataset en viewservice verwijst naar de data van de derde cyclus.

Ecotopenkaarten worden o.a. toegepast bij:

  • MER-studies / planuitwerkingen;
  • ecologische netwerkstudies;
  • hydraulische berekeningen;
  • Beheerplan van de Rijkswateren;
  • beoordeling t.b.v. de Kaderrichtlijn Water (KRW). 

Zie voor meer informatie de website van Rijkswaterstaat