Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Rijkswaterstaat

Bevaarbaarheid Nederlandse waterwegen

Bevaarbaarheid Nederlandse waterwegen

Dit bestand met vaarwegkenmerken biedt u een uitgebreid overzicht van de bevaarbaarheid van de Nederlandse waterwegen.
Volledige beschrijving
Ecotopenkaart Rijkswateren

Ecotopenkaart Rijkswateren

In deze dataset vindt u de ecotopenkaarten van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied.
Volledige beschrijving
Geluidsbelasting rondom snelwegen (in beheer RWS) (uit Geluidsregister)

Geluidsbelasting rondom snelwegen (in beheer RWS) (uit Geluidsregister)

In deze dataset vindt u de geluidsbelasting van verkeer op de snelweg.
Volledige beschrijving
Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

In deze dataset vindt u de conceptkartering van de habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden.
Volledige beschrijving
Maximum snelhedenkaart (MSK)

Maximum snelhedenkaart (MSK)

In deze dataset vindt u de maximum snelheid op Rijkswegen. Ook is het aantal rijstroken van de Rijkswegen opgenomen.
Volledige beschrijving
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voor netwerkelementen

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voor netwerkelementen

In de dataset netwerkelementen van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) vindt u een overzicht van de knopen en takken uit het waterverdelingsnetwerk in Nederland.
Volledige beschrijving
Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

In deze dataset vindt u vrijwel alle wegen van Nederland.
Volledige beschrijving
Oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat

Oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat

In deze dataset vindt u de oppervlaktewaterlichamen die Rijkswaterstaat beheert.
Volledige beschrijving
Rijstroken

Rijstroken

De dataset Weggegevens bevat informatie over het aantal rijstroken van de Nederlandse Rijkswegen. Naast het aantal rijstroken bevat de dataset ook de maximum snelheden.
Volledige beschrijving
Vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat

Vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat

Deze dataset bevat alle vastgestelde nautisch gegarandeeerde vaargeulen op het Nederlands Contintaal Plat  naar Rotterdam en Amsterdam.
Volledige beschrijving
Vaarweg markeringen

Vaarweg markeringen

In deze dataset vindt u informatie over vaarweg markeringen in de Nederlandse vaarwegen, inclusief de zee.
Volledige beschrijving
Vaarwegen

Vaarwegen

In het Nationaal Wegen Bestand-Vaarwegen vindt u alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10.
Volledige beschrijving
Vegetatie kwelders

Vegetatie kwelders

In deze dataset vindt u vegetatie van alle gebieden die onder invloed staan van de zee (kwelders en groene stranden).
Volledige beschrijving
Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

In deze dataset ziet u de vaarrichtingen en ankergebieden voor het verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee.
Volledige beschrijving
Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

In dit bestand vindt u zeer gedetailleerde topografische geo-informatie (schaal 1:1000) van zo'n vierhondervijftig soorten objecten van waterwegen en wegen.
Volledige beschrijving
Zeegraskartering

Zeegraskartering

In deze dataset vindt u gegevens over locaties waar zeegras groeit. Zeegras is een belangrijke graadmeter voor de ecologische toestand van intergetijdengebieden en een kwaliteitsindicator voor zoute wateren.
Volledige beschrijving