Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Ministerie van Economische Zaken

Agrarische bedrijfsinformatie Nederland

Agrarische bedrijfsinformatie Nederland

In deze dataset vindt u de ligging en dieraantallen van alle bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (van het ministerie van Economische Zaken) bekende agrarische bedrijven in Nederland.
Volledige beschrijving
Beschermde natuurmonumenten buiten Natura2000

Beschermde natuurmonumenten buiten Natura2000

In deze dataset vindt u beschermde natuurmonumenten die niet onder de Natura2000 gebieden vallen. Van elk beschermd natuurmonument is de naam, de datum van het instellingsbesluit en het gebiedsnummer bekend.
Volledige beschrijving
Fysisch geografische regio’s Nederland

Fysisch geografische regio’s Nederland

In deze dataset vindt u een indeling van Nederland naar fysisch geografische typeringen zoals heuvelland, hogere zandgronden, duinen en rivierengebied.
Volledige beschrijving
Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

In deze dataset vindt u de conceptkartering van de habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden.
Volledige beschrijving
Huishoudelijk hout en snoeiafval

Huishoudelijk hout en snoeiafval

Deze dataset toont het huishoudelijk hout en snoeiafval per oppervlak per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Ligging Industrie en CO2 emissies

Ligging Industrie en CO2 emissies

Deze dataset bevat de ligging van industrie en CO2 emissies om potentie van restwarmtebronnen uit industrie in beeld te brengen.
Volledige beschrijving
Mossel- en oesterhabitats

Mossel- en oesterhabitats

In deze dataset vindt u het areaal mossel- en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Van elke gebied is bekend of het een oesterbed, een mosselbed of een gezamenlijk bed is van oesters en mosselen.
Volledige beschrijving
Mosselzaad invanginstallaties

Mosselzaad invanginstallaties

In de dataset Mosselzaad invanginstallaties vindt u de gebieden en de percelen, in eigendom van het Rijk, waarop mosselzaad invanginstallaties zijn toegestaan.
Volledige beschrijving
Nationale Parken

Nationale Parken

In dit bestand vindt u de grenzen van de Nationale Parken weer, zoals die door de Secretarissen van de Parken zijn aangegeven.
Volledige beschrijving
Natura2000

Natura2000

In deze dataset vindt u de grenzen van de definitief aangewezen Natura2000-gebieden (netwerk van beschermde natuurgebieden in de EU) en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden.
Volledige beschrijving
Potentieel biogas uit GFT

Potentieel biogas uit GFT

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit groente, fruit en tuinafval (GFT) kan worden geproduceerd.
Volledige beschrijving
Potentieel biogas uit reststromen akkerbouw

Potentieel biogas uit reststromen akkerbouw

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit reststromen van akkerbouw geproduceerd kan worden.
Volledige beschrijving
Potentieel biogas uit vloeibare mest

Potentieel biogas uit vloeibare mest

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit vloeibare mest geproduceerd kan worden.
Volledige beschrijving
Potentieel diepe geothermie vanaf 5500m diepte

Potentieel diepe geothermie vanaf 5500m diepte

Deze dataset toont het totale technische potentieel voor diepe geothermie op 5500m diepte met een retour temperatuur van 80°C. De data is weergegeven per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Potentieel diepe geothermie vanaf 7500m diepte

Potentieel diepe geothermie vanaf 7500m diepte

Deze dataset toont het totale technische potentieel voor diepe geothermie op 7500m diepte met een retour temperatuur van 80°C. De data is weergegeven per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor gebouwde omgeving

Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor gebouwde omgeving

Deze dataset toont het potentieel voor diepe geothermie (1500-4000m diepte) voor de gebouwde omgeving. De data is weergegeven per oppervlakte land per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor glastuinbouw

Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor glastuinbouw

Deze dataset toont het potentieel voor diepe geothermie (1500-4000m diepte) voor glastuinbouw. De data is weergegeven per oppervlakte land per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Potentieel houtachtige biomassa uit bos

Potentieel houtachtige biomassa uit bos

Deze dataset toont het potentieel aan houtachtige biomassa uit bos.
Volledige beschrijving
Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per buurt

Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per buurt

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via open Warnte Koude Opslag systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn weergegeven per buurt.
Volledige beschrijving
Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per gemeente

Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per gemeente

Deze dataset toont het potentieel aan koude bodemopslag capaciteit in GJ/(ha.jaar) dat uit open Warmte Koude Opslag sytemen gehaald kan worden per gemeente.
Volledige beschrijving
Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via vertikale warmtewisselaars in gesloten systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn per buurt weergegeven.
Volledige beschrijving
Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per gemeente

Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per gemeente

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via vertikale warmtewisselaars in gesloten systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn per gemeente weergegeven.
Volledige beschrijving
Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per buurt

Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per buurt

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan warmte-bodemopslag capaciteit dat via open Warmte Koude Opslag systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn weergegeven per buurt.
Volledige beschrijving
Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per gemeente

Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per gemeente

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan warmte-bodemopslag capaciteit dat via open Warmte Koude Opslag systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn weergegeven per gemeente.
Volledige beschrijving
Potentieel warmte opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Potentieel warmte opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Deze dataset toont het potentieel aan warmte dat via gesloten verticale bodemwisselaar systemen tot 250m diepte per hectare land uitgewisseld kan worden. De cijfers zijn in GJ/(ha.jaar) per buurt weergegeven.
Volledige beschrijving
Schelpdierpercelen

Schelpdierpercelen

In de dataset Schelpdierpercelen ziet u percelen in eigendom van het Rijk, in de kustwateren en het Grevelingenmeer, waar huurders mosselen dan wel oesters mogen kweken en oogsten voor consumptie.
Volledige beschrijving
Totaal potentieel aan houtachtige biomassa

Totaal potentieel aan houtachtige biomassa

Deze dataset toont het totaal potentieel aan houtachtige biomassa.
Volledige beschrijving
Totaal potentieel biogas

Totaal potentieel biogas

Deze dataset toont het totale potentieel aan biogas productie op basis van potentiele reststromen uit mest, akkerbouw en groente, fruit en tuinafval (GTF) in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Wetlandgebieden Nederland (Wetlands -RAMSAR)

Wetlandgebieden Nederland (Wetlands -RAMSAR)

In deze dataset vindt u de Nederlandse Wetlandgebieden. Naast de begrenzing is de naam van het gebied opgenomen, het gebiedsnummer, de internationale code, het gebiedsbesluit inclusief datum van het besluit.
Volledige beschrijving
Windkaart

Windkaart

Deze kaart toont de windsnelheden boven land op 100 m hoogte weergegeven in meters per seconde.
Volledige beschrijving