Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

gezamenlijke provincies

Aardkundige waarden

Aardkundige waarden

In deze dataset vindt u gegevens over onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied.
Volledige beschrijving
Bestand Veehouderij Bedrijven

Bestand Veehouderij Bedrijven

In het Bestand Veehouderijbedrijven vindt u agrarische vergunning gegevens of meldingen van veehouderijbedrijven uit het provinciale Bestand Veehouderijbedrijven (BVB).
Volledige beschrijving
Geluidscontouren provinciale wegen

Geluidscontouren provinciale wegen

In deze dataset vindt u gegevens over de gemiddelde geluidsbelasting per etmaal van verkeer op provinciale wegen.
Volledige beschrijving
Geluidszones industrielawaai

Geluidszones industrielawaai

In deze dataset vindt u de grenzen van geluidszones rond bedrijventerreinen. Deze dataset is de geharmoniseerde dataset van de gezamenlijke provincies. 
Volledige beschrijving
Geluidszones rondom vliegvelden

Geluidszones rondom vliegvelden

In deze dataset vindt u de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de Nederlandse provincies vergunningen verlenen en toezicht houden.
Volledige beschrijving
Grondwaterbeschermingsgebieden

Grondwaterbeschermingsgebieden

In deze dataset vindt u gegevens over de waterwingebieden, de grondwaterbeschermingsgebieden, de (milieu)beschermingszones en de boringsvrije zones voor grondwaterwinning.
Volledige beschrijving
Grondwateronttrekkingen - Landelijk Grondwater Register

Grondwateronttrekkingen - Landelijk Grondwater Register

In het Landelijk Grondwater Register vindt u gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit, of -infiltraties in, de Nederlandse bodem.
Volledige beschrijving
Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

In deze dataset vindt u de conceptkartering van de habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden.
Volledige beschrijving
Inrichtingen met gevaarlijke stoffen uit Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS)

Inrichtingen met gevaarlijke stoffen uit Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS)

In deze dataset vindt u gegevens over locaties met gevaarlijke stoffen, zoals LPG tankstations en kerncentrales.
Volledige beschrijving
Nationale landschappen

Nationale landschappen

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de nationale landschappen. 
Volledige beschrijving
Overstromingen

Overstromingen

De dataset toont de overstromingsgevaren en de overstromingsrisico's.
Volledige beschrijving
Provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS)

Provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS)

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Nederland. Dit zijn gebieden waar de natuur voorrang heeft.
Volledige beschrijving
Provinciale monumenten

Provinciale monumenten

In deze dataset vindt u de provinciale monumenten van de provincies Noord-Holland en Drenthe. De dataset bevat informatie over de locatie en begrenzingen van de monumenten.
Volledige beschrijving
Stiltegebieden

Stiltegebieden

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de stiltegebieden in Nederland.
Volledige beschrijving
Vergunningen voor ontgrondingen

Vergunningen voor ontgrondingen

In deze dataset ziet u waar in Nederland vergunningen zijn afgegeven voor ontgronding.
Volledige beschrijving
Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden)

Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden)

In deze dataset vindt u de grenzen van de Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden). In deze gebieden gelden beperkingen ten aanzien van ammoniak uitstoot van veehouderij.
Volledige beschrijving