Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Beschikbare datasets

Aardbevingen

Aardbevingen

In deze dataset vindt u gegevens over aardbevingen in Nederland. Van elke aardbeving zijn de magnitude, diepte en type aardbeving vastgelegd.
Volledige beschrijving
Aardkundige waarden

Aardkundige waarden

In deze dataset vindt u gegevens over onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied.
Volledige beschrijving
Aardwarmtepotentiekaarten van Nederland

Aardwarmtepotentiekaarten van Nederland

In dit bestand vindt u een classificering van gebieden naar hun totale potentie om aardwarmte te winnen uit watervoerende lagen in de ondergrond (aquifers).
Volledige beschrijving
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-1 25m)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-1 25m)

In deze dataset vindt u de hoogte van een locatie. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Actueel Hoogtebestand Nederland, versie 1 (AHN-1) met een 25 meter grid resolutie. Dit betekent dat geheel Nederland is opgedeeld in 25 bij 25 meter vierkanten waarvan de hoogte is weergegeven.
Volledige beschrijving
Administratieve en sociale overheidsdiensten uit de Basisregistratie Handelsregister (NHR)

Administratieve en sociale overheidsdiensten uit de Basisregistratie Handelsregister (NHR)

Deze dataset toont de administratieve en sociale overheidsdiensten zoals die staan ingeschreven in het Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel.
Volledige beschrijving
Adressen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Adressen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

In deze dataset vindt u adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De dataset is landsdekkend. 
Volledige beschrijving
Agrarische bedrijfsinformatie Nederland

Agrarische bedrijfsinformatie Nederland

In deze dataset vindt u de ligging en dieraantallen van alle bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (van het ministerie van Economische Zaken) bekende agrarische bedrijven in Nederland.
Volledige beschrijving
Archeologische monumenten

Archeologische monumenten

In deze dataset vindt u gegevens over archeologisch waardevolle terreinen. Een deel van deze terreinen is door het Rijk beschermd. Deze gebieden zijn beschermd vanwege hun zeer hoge archeologische waarde, gevormd door archeologische informatie die in de bodem bewaard is gebleven.  
Volledige beschrijving
Beschermde natuurmonumenten buiten Natura2000

Beschermde natuurmonumenten buiten Natura2000

In deze dataset vindt u beschermde natuurmonumenten die niet onder de Natura2000 gebieden vallen. Van elk beschermd natuurmonument is de naam, de datum van het instellingsbesluit en het gebiedsnummer bekend.
Volledige beschrijving
Beschermde stads- en dorpsgezichten

Beschermde stads- en dorpsgezichten

In deze dataset vindt u de beschermde stads- en dorpsgezichten op grond van de Monumentenwet.
Volledige beschrijving
Bestand Veehouderij Bedrijven

Bestand Veehouderij Bedrijven

In het Bestand Veehouderijbedrijven vindt u agrarische vergunning gegevens of meldingen van veehouderijbedrijven uit het provinciale Bestand Veehouderijbedrijven (BVB).
Volledige beschrijving
Bestuurlijke grenzen

Bestuurlijke grenzen

In deze dataset vindt u de administratieve grenzen afkomstig uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). De volgende bestuurlijke grenzen zijn beschikbaar: gemeentegrenzen, provinciegrenzen en de landsgrens.
Volledige beschrijving
Bevaarbaarheid Nederlandse waterwegen

Bevaarbaarheid Nederlandse waterwegen

Dit bestand met vaarwegkenmerken biedt u een uitgebreid overzicht van de bevaarbaarheid van de Nederlandse waterwegen.
Volledige beschrijving
Bodemgebruik

Bodemgebruik

Deze dataset geeft inzicht in hoe we verspreid over Nederland gebruik maken van het land. Waar is het terrein bebouwd, waar gebruiken we het voor verkeer, en waar is terrein in gebruik als recreatiegebied. 
Volledige beschrijving
Bodemgebruik  (Top10NL)

Bodemgebruik (Top10NL)

In deze dataset vindt u informatie over het bodemgebruik in Nederland zoals dit in het bestand TOP10NL is vastgelegd.
Volledige beschrijving
Boringen ondiepe ondergrond

Boringen ondiepe ondergrond

Dit bestand toont u de locaties waar een geologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan. Het gaat hier om boringen die: als doel hebben 'Geologische verkenning'; niet onder de Mijnbouwwet vallen; in Nederland liggen; openbaar zijn.
Volledige beschrijving
Deelstroomgebieden

Deelstroomgebieden

In deze dataset vindt u de deelstroomgebieden bij ieder waterschap. 
Volledige beschrijving
Demografie en voorzieningen (gemeenten, wijken en buurten)

Demografie en voorzieningen (gemeenten, wijken en buurten)

Deze dataset bevat de grenzen van gemeenten, wijken en buurten met een aantal statistische gegevens zoals aantal inwoners, bevolkingssamenstelling en afstand tot voorzieningen.
Volledige beschrijving
Demografie in vierkanten 100m bij 100m

Demografie in vierkanten 100m bij 100m

Het bestand CBS vierkanten 100m bevat statistische gegevens over onder meer het aantal inwoners weergegeven in vierkanten van 100m x 100 meter.
Volledige beschrijving
Demografie in vierkanten 500m bij 500m

Demografie in vierkanten 500m bij 500m

Het bestand CBS vierkanten 500m bevat statistische gegevens over onder meer woningaantallen en stedelijkheid, weergegeven in vierkanten van 500 x 500 meter.
Volledige beschrijving
Digitaal Geologisch Model (DGM)

Digitaal Geologisch Model (DGM)

Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is een grootschalig landsdekkend lagenmodel van de Nederlandse ondergrond. Het gaat tot een een diepte van ongeveer 500 meter.
Volledige beschrijving
Drinkwaterkwaliteit

Drinkwaterkwaliteit

In de dataset Drinkwaterkwaliteit vindt u per drinkwaterpompstation de jaargemiddelde concentraties van stoffen in het drinkwater. Het betreft metingen op drinkwater na zuivering.
Volledige beschrijving
Ecotopenkaart Rijkswateren

Ecotopenkaart Rijkswateren

In deze dataset vindt u de ecotopenkaarten van de Maas, de Rijntakken-Oost, de Rijn-Maasmonding, het Volkerak-Zoommeer en het IJsselmeergebied.
Volledige beschrijving
Fysieke beperkingen voor voertuigen

Fysieke beperkingen voor voertuigen

In deze dataset vindt u transportbeperkingen voor voertuigen en voertuigcombinaties zoals viaducten, bruggen, wegversmallingen, maximale transporthoogte, -breedte en massa. Transportbeperkingen voor LZV Lange Zware Voertuigen zijn als geschikt of ongeschikt weergegeven.
Volledige beschrijving
Fysisch geografische regio’s Nederland

Fysisch geografische regio’s Nederland

In deze dataset vindt u een indeling van Nederland naar fysisch geografische typeringen zoals heuvelland, hogere zandgronden, duinen en rivierengebied.
Volledige beschrijving
Gebouwen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Gebouwen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

In dit bestand vindt u de contouren van de gebouwen, lig- en standplaatsen in Nederland.
Volledige beschrijving
Gebouwen (Top10NL)

Gebouwen (Top10NL)

In deze dataset vindt u gegevens over typen gebouwen, zoals station, religieus gebouw, molen etc. Deze gegevens zijn afkomstig uit het topografisch bestand Top10NL.
Volledige beschrijving
Geluidsbelasting rondom snelwegen (in beheer RWS) (uit Geluidsregister)

Geluidsbelasting rondom snelwegen (in beheer RWS) (uit Geluidsregister)

In deze dataset vindt u de geluidsbelasting van verkeer op de snelweg.
Volledige beschrijving
Geluidscontouren provinciale wegen

Geluidscontouren provinciale wegen

In deze dataset vindt u gegevens over de gemiddelde geluidsbelasting per etmaal van verkeer op provinciale wegen.
Volledige beschrijving
Geluidszones industrielawaai

Geluidszones industrielawaai

In deze dataset vindt u de grenzen van geluidszones rond bedrijventerreinen. Deze dataset is de geharmoniseerde dataset van de gezamenlijke provincies. 
Volledige beschrijving
Geluidszones rondom vliegvelden

Geluidszones rondom vliegvelden

In deze dataset vindt u de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de Nederlandse provincies vergunningen verlenen en toezicht houden.
Volledige beschrijving
Geografische Namen (natte deel van) Nederland

Geografische Namen (natte deel van) Nederland

In deze dataset vindt u de namen van plaatsen en objecten in de wateren van het Nederlands territorium: het Nederlandse Continentaal Plat, de Waddenzee, het IJsselmeer en randmeren en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Wateren. 
Volledige beschrijving
Geografische namen (TOP10NL uit Basisregistratie Topografie)

Geografische namen (TOP10NL uit Basisregistratie Topografie)

In deze dataset vindt u onder meer de namen van gebieden, regio's, plaatsen, steden of nederzettingen, en elk geografische of topografische object dat van publieke of historische waarde is. U kunt deze dataset gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. 
Volledige beschrijving
Geologische overzichtskaart

Geologische overzichtskaart

Deze dataset geeft de geologische afzettingen aan of nabij het maaiveld weer, tot een diepte van ca. 5 meter.
Volledige beschrijving
GeoTOP

GeoTOP

Het model GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld (3D) van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 30 meter onder het maaiveld.
Volledige beschrijving
Gezondheid en demografie (per provincie)

Gezondheid en demografie (per provincie)

In deze dataset vindt u gegevens over onder meer het aantal inwoners, het percentage gezonde inwoners, ziekenhuisopnamen en aantal overledenen per provincie.
Volledige beschrijving
Grondwaterbeschermingsgebieden

Grondwaterbeschermingsgebieden

In deze dataset vindt u gegevens over de waterwingebieden, de grondwaterbeschermingsgebieden, de (milieu)beschermingszones en de boringsvrije zones voor grondwaterwinning.
Volledige beschrijving
Grondwatermonitoringsputten

Grondwatermonitoringsputten

In Nederland wordt op tal van plaatsen de stand en/of samenstelling van het grondwater gemeten. In deze dataset vindt u de locaties waar het grondwateronderzoek plaatsvindt.
Volledige beschrijving
Grondwateronttrekkingen - Landelijk Grondwater Register

Grondwateronttrekkingen - Landelijk Grondwater Register

In het Landelijk Grondwater Register vindt u gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit, of -infiltraties in, de Nederlandse bodem.
Volledige beschrijving
Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

In deze dataset vindt u de conceptkartering van de habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden.
Volledige beschrijving
Huishoudelijk hout en snoeiafval

Huishoudelijk hout en snoeiafval

Deze dataset toont het huishoudelijk hout en snoeiafval per oppervlak per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Industrie emissies naar het riool in 2011

Industrie emissies naar het riool in 2011

Deze dataset toont de industriele emissies naar het riool. Hierbij gaat het om jaarvrachten.
Volledige beschrijving
Industrie emissies naar lucht en water in 2011

Industrie emissies naar lucht en water in 2011

In deze dataset vindt u gegevens over uitstoot van industrie naar lucht en oppervlaktewater.
Volledige beschrijving
Industrieel afval

Industrieel afval

In deze dataset vindt u gegevens over de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland. Deze dataset bevat gegevens over het jaar 2011.
Volledige beschrijving
Inrichtingen met gevaarlijke stoffen uit Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS)

Inrichtingen met gevaarlijke stoffen uit Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS)

In deze dataset vindt u gegevens over locaties met gevaarlijke stoffen, zoals LPG tankstations en kerncentrales.
Volledige beschrijving
Kadastrale percelen (Basisregistratie Kadaster)

Kadastrale percelen (Basisregistratie Kadaster)

In deze dataset vindt u een overzicht van de ligging van kadastrale percelen in Nederland.  
Volledige beschrijving
Kades, waterkeringen en kunstwerken

Kades, waterkeringen en kunstwerken

In deze dataset vindt u de locaties van kades, waterkering en kunstwerken.
Volledige beschrijving
Klimaatobservaties: etmaalgegevens KNMI stations

Klimaatobservaties: etmaalgegevens KNMI stations

In deze dataset vindt u klimaatobservaties van KNMI weerstations per etmaal.
Volledige beschrijving
Kustlijn, Hoog en Laagwater gebied (Top10NL)

Kustlijn, Hoog en Laagwater gebied (Top10NL)

In dit bestand vindt u de fysieke kenmerken van zee- en zoutwatergebieden, met een onderverdeling in regio's en sub-regio's met gelijke kenmerken.
Volledige beschrijving
Ligging Industrie en CO2 emissies

Ligging Industrie en CO2 emissies

Deze dataset bevat de ligging van industrie en CO2 emissies om potentie van restwarmtebronnen uit industrie in beeld te brengen.
Volledige beschrijving
Ligging RD-punten

Ligging RD-punten

In deze dataset vindt u de ligging van de RD-punten, GNSS-referentiestations en GNSS-kernnetpunten in Nederland met de bijbehorende omschrijvingen en de coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Europese stelsel ETRS89.
Volledige beschrijving
Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

Deze dataset bevat de jaargemiddelde cijfers voor de luchtkwaliteit voor het kalender jaar 2012. Het betreft de verplichte luchtkwaliteit elementen uit de EU-richtlijn 2008/50/EG Luchtkwaliteit: Koolstofmonoxide (CO) Ozon (O3) Stikstofoxide (NO) Stikstofdioxide (NO2) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3) Benzeen (C6H6) Fijn stof (PM10) Zeer fijn stof (PM2.5) Arseen (As) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Nikkel (Ni) Benzo[a]pyreen (b-a-p) Naast het jaargemiddelde van de diverse componenten per meetlocatie wordt er ook informatie weergegeven over het aantal metingen waarop dit jaargemiddelde is berekend. De gegevens zijn gemeten door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM op diverse meetlocaties verspreid over Nederland.
Volledige beschrijving
Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

In deze dataset vindt u de jaargemiddelde cijfers voor de luchtkwaliteit voor het kalender jaar 2012.
Volledige beschrijving
Luchtvaartinformatie

Luchtvaartinformatie

Deze dataset bevat informatie over de civiele Nederlandse luchtvaart.
Volledige beschrijving
Maximum snelhedenkaart (MSK)

Maximum snelhedenkaart (MSK)

In deze dataset vindt u de maximum snelheid op Rijkswegen. Ook is het aantal rijstroken van de Rijkswegen opgenomen.
Volledige beschrijving
Mijnbouwwet-vergunningen (opsporing, winning en opslag) (uit DINO)

Mijnbouwwet-vergunningen (opsporing, winning en opslag) (uit DINO)

Deze dataset bevat de aangevraagde vergunningen en de door het ministerie van Economische zaken uitgegeven vergunningen met betrekking tot activiteiten zoals beschreven in de Mijnbouwwet. De dataset bevat actieve en geldige vergunningen en aangevraagde vergunningen. 
Volledige beschrijving
Mossel- en oesterhabitats

Mossel- en oesterhabitats

In deze dataset vindt u het areaal mossel- en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Van elke gebied is bekend of het een oesterbed, een mosselbed of een gezamenlijk bed is van oesters en mosselen.
Volledige beschrijving
Mosselzaad invanginstallaties

Mosselzaad invanginstallaties

In de dataset Mosselzaad invanginstallaties vindt u de gebieden en de percelen, in eigendom van het Rijk, waarop mosselzaad invanginstallaties zijn toegestaan.
Volledige beschrijving
Nationaal hydrogeologische model (REGIS II)

Nationaal hydrogeologische model (REGIS II)

REGIS-II is een digitaal hydrogeologisch model van de vaste ondergrond van Nederland. Het geeft onder andere een overzicht van goed en slecht doorlatende lagen met betrekking tot grondwater tot een diepte van 500 meter.
Volledige beschrijving
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voor netwerkelementen

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voor netwerkelementen

In de dataset netwerkelementen van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) vindt u een overzicht van de knopen en takken uit het waterverdelingsnetwerk in Nederland.
Volledige beschrijving
Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

In deze dataset vindt u vrijwel alle wegen van Nederland.
Volledige beschrijving
Nationale landschappen

Nationale landschappen

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de nationale landschappen. 
Volledige beschrijving
Nationale Parken

Nationale Parken

In dit bestand vindt u de grenzen van de Nationale Parken weer, zoals die door de Secretarissen van de Parken zijn aangegeven.
Volledige beschrijving
Natura2000

Natura2000

In deze dataset vindt u de grenzen van de definitief aangewezen Natura2000-gebieden (netwerk van beschermde natuurgebieden in de EU) en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden.
Volledige beschrijving
Olie- en gasvelden (Koolwaterstoffen)

Olie- en gasvelden (Koolwaterstoffen)

Deze dataset bevat de gegevens van olie- gas- en condensaatvelden in Nederland. Het bevat zowel on- als offshore velden, zoals bekend in de Mijnbouwwet.
Volledige beschrijving
Omgevingsdosisequivalenttempo uit het Nationaal Meetnet Radioactiviteit

Omgevingsdosisequivalenttempo uit het Nationaal Meetnet Radioactiviteit

In deze dataset vindt u gegevens over achtergrondstraling.
Volledige beschrijving
Oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat

Oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat

In deze dataset vindt u de oppervlaktewaterlichamen die Rijkswaterstaat beheert.
Volledige beschrijving
Overstromingen

Overstromingen

De dataset toont de overstromingsgevaren en de overstromingsrisico's.
Volledige beschrijving
Potentieel biogas uit GFT

Potentieel biogas uit GFT

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit groente, fruit en tuinafval (GFT) kan worden geproduceerd.
Volledige beschrijving
Potentieel biogas uit reststromen akkerbouw

Potentieel biogas uit reststromen akkerbouw

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit reststromen van akkerbouw geproduceerd kan worden.
Volledige beschrijving
Potentieel biogas uit vloeibare mest

Potentieel biogas uit vloeibare mest

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit vloeibare mest geproduceerd kan worden.
Volledige beschrijving
Potentieel diepe geothermie vanaf 5500m diepte

Potentieel diepe geothermie vanaf 5500m diepte

Deze dataset toont het totale technische potentieel voor diepe geothermie op 5500m diepte met een retour temperatuur van 80°C. De data is weergegeven per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Potentieel diepe geothermie vanaf 7500m diepte

Potentieel diepe geothermie vanaf 7500m diepte

Deze dataset toont het totale technische potentieel voor diepe geothermie op 7500m diepte met een retour temperatuur van 80°C. De data is weergegeven per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor gebouwde omgeving

Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor gebouwde omgeving

Deze dataset toont het potentieel voor diepe geothermie (1500-4000m diepte) voor de gebouwde omgeving. De data is weergegeven per oppervlakte land per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor glastuinbouw

Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor glastuinbouw

Deze dataset toont het potentieel voor diepe geothermie (1500-4000m diepte) voor glastuinbouw. De data is weergegeven per oppervlakte land per gemeente in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
Potentieel houtachtige biomassa uit bos

Potentieel houtachtige biomassa uit bos

Deze dataset toont het potentieel aan houtachtige biomassa uit bos.
Volledige beschrijving
Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per buurt

Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per buurt

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via open Warnte Koude Opslag systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn weergegeven per buurt.
Volledige beschrijving
Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per gemeente

Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per gemeente

Deze dataset toont het potentieel aan koude bodemopslag capaciteit in GJ/(ha.jaar) dat uit open Warmte Koude Opslag sytemen gehaald kan worden per gemeente.
Volledige beschrijving
Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via vertikale warmtewisselaars in gesloten systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn per buurt weergegeven.
Volledige beschrijving
Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per gemeente

Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per gemeente

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via vertikale warmtewisselaars in gesloten systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn per gemeente weergegeven.
Volledige beschrijving
Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per buurt

Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per buurt

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan warmte-bodemopslag capaciteit dat via open Warmte Koude Opslag systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn weergegeven per buurt.
Volledige beschrijving
Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per gemeente

Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per gemeente

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan warmte-bodemopslag capaciteit dat via open Warmte Koude Opslag systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn weergegeven per gemeente.
Volledige beschrijving
Potentieel warmte opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Potentieel warmte opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Deze dataset toont het potentieel aan warmte dat via gesloten verticale bodemwisselaar systemen tot 250m diepte per hectare land uitgewisseld kan worden. De cijfers zijn in GJ/(ha.jaar) per buurt weergegeven.
Volledige beschrijving
Provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS)

Provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS)

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Nederland. Dit zijn gebieden waar de natuur voorrang heeft.
Volledige beschrijving
Provinciale monumenten

Provinciale monumenten

In deze dataset vindt u de provinciale monumenten van de provincies Noord-Holland en Drenthe. De dataset bevat informatie over de locatie en begrenzingen van de monumenten.
Volledige beschrijving
Rijksmonumenten

Rijksmonumenten

In deze dataset vindt u gegevens over de Rijksmonumenten van Nederland.
Volledige beschrijving
Rijstroken

Rijstroken

De dataset Weggegevens bevat informatie over het aantal rijstroken van de Nederlandse Rijkswegen. Naast het aantal rijstroken bevat de dataset ook de maximum snelheden.
Volledige beschrijving
Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

In de dataset ruimtelijke plannen vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk en die vallen onder de Wet ruimtelijke ordening. 
Volledige beschrijving
Schelpdierpercelen

Schelpdierpercelen

In de dataset Schelpdierpercelen ziet u percelen in eigendom van het Rijk, in de kustwateren en het Grevelingenmeer, waar huurders mosselen dan wel oesters mogen kweken en oogsten voor consumptie.
Volledige beschrijving
Stiltegebieden

Stiltegebieden

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de stiltegebieden in Nederland.
Volledige beschrijving
Stroomgebieddistricten

Stroomgebieddistricten

Dit bestand toont de Kaderrichtlijn Water waterlichamen (grond én oppervlaktewater) en de stroomgebieddistricten.
Volledige beschrijving
Totaal potentieel aan houtachtige biomassa

Totaal potentieel aan houtachtige biomassa

Deze dataset toont het totaal potentieel aan houtachtige biomassa.
Volledige beschrijving
Totaal potentieel biogas

Totaal potentieel biogas

Deze dataset toont het totale potentieel aan biogas productie op basis van potentiele reststromen uit mest, akkerbouw en groente, fruit en tuinafval (GTF) in GJ/(ha.jaar).
Volledige beschrijving
UNESCO cultureel werelderfgoed

UNESCO cultureel werelderfgoed

In deze dataset vindt u de begrenzingen van het cultureel erfgoed in Nederland dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde op de UNESCO Werelderfgoedlijst is geplaatst. Het gaat om cultureel erfgoed dat mondiaal gezien onvervangbaar en uitzonderlijk is.
Volledige beschrijving
Vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat

Vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat

Deze dataset bevat alle vastgestelde nautisch gegarandeeerde vaargeulen op het Nederlands Contintaal Plat  naar Rotterdam en Amsterdam.
Volledige beschrijving
Vaarweg markeringen

Vaarweg markeringen

In deze dataset vindt u informatie over vaarweg markeringen in de Nederlandse vaarwegen, inclusief de zee.
Volledige beschrijving
Vaarwegen

Vaarwegen

In het Nationaal Wegen Bestand-Vaarwegen vindt u alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10.
Volledige beschrijving
Vegetatie kwelders

Vegetatie kwelders

In deze dataset vindt u vegetatie van alle gebieden die onder invloed staan van de zee (kwelders en groene stranden).
Volledige beschrijving
Vergunningen voor ontgrondingen

Vergunningen voor ontgrondingen

In deze dataset ziet u waar in Nederland vergunningen zijn afgegeven voor ontgronding.
Volledige beschrijving
Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

In deze dataset ziet u de vaarrichtingen en ankergebieden voor het verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee.
Volledige beschrijving
Vervoersnetwerken (Top10NL)

Vervoersnetwerken (Top10NL)

In deze dataset vindt u gegevens over vervoersnetwerken als wegen, spoorwegen, waterwegen en kabelbanen.
Volledige beschrijving
Waarneemstations

Waarneemstations

In deze dataset vindt u gegevens van Nederlandse waarneemstations over weersomstandigheden.
Volledige beschrijving
Waterdelen (Top10NL)

Waterdelen (Top10NL)

In deze dataset vindt u benamingen en typeringen van waterdelen, afkomstig uit het TOP10NL bestand.
Volledige beschrijving
Waterdiepten

Waterdiepten

In deze dataset vindt u de waterdiepten van het Nederlandse deel van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en Randmeren en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.
Volledige beschrijving
Waterloop

Waterloop

In deze dataset vindt u de locatie en lengte van waterlopen.
Volledige beschrijving
Waterschapsgrenzen

Waterschapsgrenzen

Deze dataset toont de grenzen van alle waterschappen binnen Nederland.  
Volledige beschrijving
Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

In dit bestand vindt u zeer gedetailleerde topografische geo-informatie (schaal 1:1000) van zo'n vierhondervijftig soorten objecten van waterwegen en wegen.
Volledige beschrijving
Weerobservaties: actuele 10 minuten data KNMI stations

Weerobservaties: actuele 10 minuten data KNMI stations

In deze dataset ziet u de actuele 10 minuten data van de KNMI waarneemstations.
Volledige beschrijving
Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden)

Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden)

In deze dataset vindt u de grenzen van de Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden). In deze gebieden gelden beperkingen ten aanzien van ammoniak uitstoot van veehouderij.
Volledige beschrijving
Wetlandgebieden Nederland (Wetlands -RAMSAR)

Wetlandgebieden Nederland (Wetlands -RAMSAR)

In deze dataset vindt u de Nederlandse Wetlandgebieden. Naast de begrenzing is de naam van het gebied opgenomen, het gebiedsnummer, de internationale code, het gebiedsbesluit inclusief datum van het besluit.
Volledige beschrijving
Windkaart

Windkaart

Deze kaart toont de windsnelheden boven land op 100 m hoogte weergegeven in meters per seconde.
Volledige beschrijving
Zeegraskartering

Zeegraskartering

In deze dataset vindt u gegevens over locaties waar zeegras groeit. Zeegras is een belangrijke graadmeter voor de ecologische toestand van intergetijdengebieden en een kwaliteitsindicator voor zoute wateren.
Volledige beschrijving
Ziekenhuizen in Nederland

Ziekenhuizen in Nederland

In de dataset ‘Ziekenhuizen in Nederland’ vindt u de locaties van alle ziekenhuizen in Nederland.
Volledige beschrijving
Zoutvelden en -productieputten

Zoutvelden en -productieputten

Deze dataset toont u de locaties van de zoutproductieputten en de zoutvelden.
Volledige beschrijving
Zwemwater locaties en kwaliteit

Zwemwater locaties en kwaliteit

In deze dataset vindt u zwemwaterlocaties zoals aangewezen door de provincies, meetpunten waar de zwemwaterkwaliteit wordt gecontroleerd en een omschrijving van de meting.
Volledige beschrijving