Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Wetlandgebieden Nederland (Wetlands -RAMSAR)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

geodatabeheer.giscc@dlg.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de Nederlandse Wetlandgebieden. Naast de begrenzing is de naam van het gebied opgenomen, het gebiedsnummer, de internationale code, het gebiedsbesluit inclusief datum van het besluit.

Wetlandgebieden, of wel Wetlands, zijn de natte natuurgebieden in Nederland. In Nederland zijn in totaal 44 Wetlands die in totaal ruim 1.000.000 hectare beslaan. Wetlands worden beschermd door het internationale Ramsar-verdrag. In Nederland zijn alle Wetlands (op één na) tevens een Natura2000 gebied.

Het Wetland verdrag is in 1971 te Ramsar (Iran) ondertekend. Het Ramsar Verdrag is één van de oudste Internationale Verdragen over natuur. Het Verdrag heeft tot doel Wetlands en de daarbij behorende plant- en diersoorten te beschermen.

In Nederland vallen de wetlandgebieden onder het Natuurnetwerk Nederland (ook wel Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

  • bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
  • landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
  • ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;
  • alle Natura 2000-gebieden.