Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Stiltegebieden

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de stiltegebieden in Nederland.

In 2008 is circa 650 duizend hectare van Nederland aangewezen als stiltegebied, waarvan ruim 200.000 hectare in de Waddenzee en 150.000 hectare in de Zeeuwse wateren. Stiltegebieden worden door de provincies vastgelegd in het provinciale milieubeleidsplan. Er kunnen bij het aanwijzen van stiltegebieden ook uitzonderingen worden gemaakt. Dit is het geval voor de stiltegebieden in de Waddenzee. Deze uitzonderingen op de stiltegebieden bevatten o.a. de militaire laagvliegroutes bij Vlieland.

Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. In 1993 is het artikel over stiltegebieden in de Wet geluidhinder komen te vervallen en is het wettelijk kader overgenomen in de Wet milieubeheer.

Een goed voorbeeld geven we graag

Heeft u deze dataset ook gebruikt? Laat het ons weten!
Lagere kosten door beschikbaarheid gegevens

Lagere kosten door beschikbaarheid gegevens

Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteert jaarlijks over de staat van de leefomgeving. Het Compendium is een belangrijke basis voor beleid en wordt eenvoudiger ontwikkeld door de beschikbaarheid van INSPIRE gegevens.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/lagere-kosten-door-beschikbaarheid-gegevens