Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Rijksmonumenten

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@cultureelerfgoed.nl

Externe links

In deze dataset vindt u gegevens over de Rijksmonumenten van Nederland.

De gegevens in deze dataset zijn ontleend aan het Rijksmonumentenregister. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert dit register. De dataset bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument.

Naast het adres van het rijksmonument, vindt u in deze dataset ook het rijksmonumentnummer en de categorie waaronder het monument valt (woonhuis, religieus gebouw, etc). De locaties van de rijksmonumenten zijn uit verschillende bronnen afkomstig (o.a. BAG); Dit staat in de dataset aangegeven.

Behoud van monumenten
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wijst namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bouwwerken en andere objecten (zoals een parkaanleg of een hek) aan die vanwege hun bijzondere cultuurhistorische waarde behouden moeten blijven. Dit gebeurt op basis van aanwijzingsprogramma’s voor monumenten. Deze programma’s richten zich op bouwwerken en objecten uit een specifieke periode, of bouwwerken en objecten met een speciale functie.

Een deel van de Rijksmonumenten is in bezit van de Rijksoverheid. De Rijksgebouwendienst beheert en onderhoudt deze monumenten.

Er zijn in Nederland verschillende soorten monumenten: rijksmonumenten, beschermde stads- dorpsgezichten, gemeentelijke monumenten en in sommige provincies ook provinciale monumenten. Het combineren van deze dataset met andere datasets met monumenten ligt dan ook voor de hand. Ook het combineren met informatie over ruimtelijke ordening, recreatie, natuur en milieu kan waardevolle informatie opleveren.