Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Natura2000

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de grenzen van de definitief aangewezen Natura2000-gebieden (netwerk van beschermde natuurgebieden in de EU) en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden.

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In totaal gaat het om 163 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ). De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden, die naar verwachting grotendeels voltooid wordt in 2014.

De dataset bevat de grenzen van de definitief aangewezen Natura2000-gebieden en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Voor enkele Habitatrichtlijngebieden waarvoor nog geen ontwerp-besluiten zijn gepubliceerd, bevat de dataset de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn. Naast de begrenzing is de naam van het gebied opgenomen, de wettelijke bescherming (Habitatrichtlijn en/of Vogelrichtlijn) en de status (o.a. definitief, ontwerp) van de gebieden.

In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Natura2000-gebieden worden beschermd door de Natuurbeschermingswet 1998.

In Nederland liggen alle Natura2000-gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland (ook wel Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.
In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

  • bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
  • landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
  • ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;
  • alle Natura 2000-gebieden.