Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Nationale Parken

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

In dit bestand vindt u de grenzen van de Nationale Parken weer, zoals die door de Secretarissen van de Parken zijn aangegeven.

Het bestand bevat in totaal 21 Nationale Parken:

  • 18 door de voormalige Minister van LNV (nu EZ) vastgestelde Parken (waarvan 1 in oprichting); 
  • 2 Particuliere Parken; 
  • 1 grensoverschrijdend Park, vastgesteld door het Commité van Ministers van de Benelux.

Daarnaast komen in de dataset ""uitwerkingsgebieden"" voor. Dit zijn gebieden die bij voorkeur op termijn onderdeel moeten gaan uitmaken van een Nationaal Park. Deze uitwerkingsgebieden hebben geen enkele status. Grenzen van de parken kunnen wijzigen en worden periodiek bijgewerkt. In de dataset wordt de grens, de naam van het Nationale Park en de bronhouder van de gegevens aangegeven.

Een Nationaal Park kent een karakteristiek landschap met bijzondere dieren en planten. De gebieden zijn elk aaneengesloten en hebben een oppervlakte van minimaal duizend hectare. Voor het Nederlandse natuurbeleid vormen ze één geheel: het stelsel van Nationale Parken in Nederland. De eigenaren, beheerders en andere betrokkenen van de parken zijn samen verantwoordelijk voor de bescherming en ontwikkeling van de kwaliteit van de natuur. Nationale parken richten zich onder andere op bescherming, educatie en onderzoek.

In Nederland liggen alle Nationale Parken binnen het Natuurnetwerk Nederland (ook wel Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.
In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

  • bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
  • landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
  • ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;
  • alle Natura 2000-gebieden.