Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Beschermde natuurmonumenten buiten Natura2000

Verwijzingen

Naar dataset

Externe links

In deze dataset vindt u beschermde natuurmonumenten die niet onder de Natura2000 gebieden vallen. Van elk beschermd natuurmonument is de naam, de datum van het instellingsbesluit en het gebiedsnummer bekend.

Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten, beide worden nu Beschermde Natuurmonumenten genoemd. (Delen van) beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura2000-gebieden komen te vervallen als beschermd natuurmonument en zijn nu aangewezen specifiek als Natura2000-gebied.

In Nederland vallen de beschermde natuurmonumenten binnen het Natuurnetwerk Nederland (ook wel Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

  • bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
  • landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
  • ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;
  • alle Natura 2000-gebieden.